• Historia
  • św. Michał Archanioł
  • św. Rita z Cascii
  • Galeria
  • Historia

    Pierw­szy ko­ściół w Bło­ci­sze­wie po­wstał w 1408 ro­ku. Drew­nia­ny ko­ściół kon­struk­cji szkie­le­to­wej z 1 poł. XVII wie­ku zo­stał za­stą­pio­ny ko­lej­nym, rów­nież drew­nia­nym, po­sta­wio­nym na tym sa­mym miej­scu przed 1736 ro­kiem.

    Jed­no­na­wo­wy ko­ściół kon­struk­cji szkie­le­to­wej jest osza­lo­wa­ny we­wnątrz i z ze­wnątrz. Wznie­sio­no go na pla­nie pro­sto­ką­ta o wym. 26x11 m. Dach trzy­spa­do­wy był kry­ty strze­chą. Ko­ściół był kil­ka­krot­nie re­mon­to­wa­ny – m.in.: w la­tach 1868–1869 zy­skał w pre­zbi­te­rium wi­tra­że: le­wy przed­sta­wia­ją­cy św. Ja­na Ne­po­mu­ce­na, środ­ko­wy z wi­ze­run­kiem św. Flo­ria­na oraz pra­wy przed­sta­wia­ją­cy św. Woj­cie­cha.

    Wśród za­byt­ko­wych ele­men­tów wy­po­sa­że­nia świą­ty­ni moż­na wy­mie­nić fi­gu­rę św. Ja­na Chrz­ci­cie­la z XVIII wie­ku, osiem cy­no­wych lich­ta­rzy z po­cząt­ku ubie­głe­go stu­le­cia, a tak­że krzyż pro­ce­syj­ny z ubie­głe­go stu­le­cia. Ze­gar w za­chod­niej wie­ży ko­ściel­nej po­cho­dzi z 1847 ro­ku i zo­stał wy­ko­na­ny w pra­cow­ni ze­gar­mi­strza Met­ke z Po­zna­nia.