• Historia
 • św. Michał Archanioł
 • św. Rita z Cascii
 • Galeria
 • św. Michał Archanioł

  Je­den z waż­niej­szych anio­łów wie­lu re­li­gii. He­braj­skie imię Mi­ka’el zna­czy „któż jak Bóg”. We­dług tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej i ży­dow­skiej, kie­dy Lu­cy­fer zbun­to­wał się prze­ciw­ko Bo­gu i na­kło­nił do bun­tu 1/3 anio­łów, Mi­chał miał wy­stą­pić ja­ko pierw­szy prze­ciw­ko nie­mu z okrzy­kiem: „Któż jak Bóg”.


  Modlitwa do św. Michała

  Świę­ty Mi­cha­le Ar­cha­nie­le! Wspo­ma­gaj nas w wal­ce, a prze­ciw nie­go­dzi­wo­ści i za­sadz­kom złe­go du­cha bądź na­szą obro­ną. Oby go Bóg po­gro­mić ra­czył, po­kor­nie o to pro­si­my, a Ty, Wo­dzu nie­bie­skich za­stę­pów, sza­ta­na i in­ne du­chy złe, któ­re na zgu­bę dusz ludz­kich po tym świe­cie krą­żą, mo­cą Bo­żą strąć do pie­kła. Amen.


  Litania do św. Michała Archanioła
  K. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.


  Książe niebieski, Święty Michale