• Historia
 • św. Michał Archanioł
 • św. Rita z Cascii
 • Galeria
 • św. Rita z Cascii

  Świę­ta Ri­ta, choć ży­ła w tak od­le­głym cza­sie, nie prze­sta­je fa­scy­no­wać i na­le­ży do jed­nej z bar­dziej zna­nych świę­tych Ko­ścio­ła. Przed jej obra­za­mi i fi­gu­ra­mi mo­dlą się wier­ni, by wspie­ra­ła ich w bar­dzo trud­nych sy­tu­acjach zwią­za­nych z ży­ciem ro­dzin­nym. Jest pa­tron­ką ma­tek, któ­re he­ro­icz­nie bu­du­ją jed­ność w ro­dzi­nie, zwłasz­cza gdy ich mę­żo­wie są ma­ło od­po­wie­dzial­ni i nie­ła­twi w kon­tak­cie. Do niej zwra­ca­ją się z proś­bą w spra­wach bez­na­dziej­nych.

  Życiorys

  Ri­ta uro­dzi­ła się ok. 1380 r. By­ła je­dy­nacz­ką w ro­dzi­nie gó­ra­li w Roc­ca Po­re­na, nie­da­le­ko Ca­scii. Choć do­świad­cza­ła po­wo­ła­nie do ży­cia za­kon­ne­go, jej ro­dzi­ce zde­cy­do­wa­li, że ma wyjść za mąż. Nie by­ło to uda­ne mał­żeń­stwo. Jej mąż był czło­wie­kiem po­ryw­czym i gwał­tow­nym. Ri­ta przez ca­ły czas tr­wa­nia te­go związ­ku oka­zy­wa­ła wprost aniel­ską cier­pli­wość. Mie­li dwóch sy­nów. Mąż Ri­ty zgi­nął z rąk ma­fii, wen­de­ty.


  Ri­ta sa­ma wy­cho­wy­wa­ła sy­nów, a kie­dy zo­ba­czy­ła, że i oni, po­dob­nie jak jej zmar­ły mąż, za­czę­li scho­dzić na złą dro­gę, pro­si­ła Bo­ga, by ich ra­czej za­brał z te­go świa­ta, niż­by mie­li stać się za­bój­ca­mi. Pan Bóg wy­słu­chał jej próśb i wkrót­ce zmar­li pod­czas epi­de­mii.


  Po śmier­ci sy­nów Ri­ta mo­gła już bez prze­szkód zre­ali­zo­wać pra­gnie­nie wstą­pie­nia do klasz­to­ru au­gu­stia­nek w Ca­scii. Nie umia­ła ani czy­tać ani pi­sać dlate­go prze­zna­cza­no ją do bar­dzo pro­stych po­sług, któ­re chęt­nie wy­peł­nia­ła. Pod­czas prac czę­sto ca­ło­wa­ła obrącz­kę, znak swo­jej wię­zi z Je­zu­sem – Oblu­bień­cem. Wie­le się mo­dli­ła, a Pan ob­da­rzał ją mi­stycz­ny­mi ła­ska­mi. Świę­ta Ri­ta mia­ła wiel­kie na­bo­żeń­stwo do Mę­ki Pań­skiej, wy­pro­si­ła so­bie dar styg­ma­tów. Na swo­jej gło­wie od­czu­wa­ła ra­nę po jed­nym cier­niu z ko­ro­ny Je­zu­sa, któ­ry przy­po­mi­nał jej o Mę­ce Zba­wi­cie­la. Tr­wa­ło to 15 lat. Ri­ta pro­si­ła też Bo­ga, by ra­na ta nie by­ła wi­docz­na dla oto­cze­nia i zo­sta­ła wy­słu­cha­na.


  Św. Ri­ta zmar­ła 22 ma­ja 1457 r. w Ca­scii, gdzie moż­na zo­ba­czyć jej nie­na­ru­szo­ne cia­ło. Do sank­tu­arium w Roc­ca Po­re­na oraz do Ca­scii przy­by­wa bar­dzo wie­lu piel­grzy­mów, dla któ­rych św. Ri­ta jest prze­wod­nicz­ką, na­uczy­ciel­ką. A ona, wiel­bią­ca Bo­ga, wsta­wia się za wszyst­ki­mi, któ­rzy przed­sta­wia­ją Bo­gu za jej po­śred­nic­twem wie­le spraw po ludz­ku trud­nych do roz­wią­za­nia.  Litania do św. Rity
  K. Módl się za nami Święta Rito.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.


  Modlitwa do św. Rity

  Przemożna Orędowniczko u Boga Święta Rito jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś.

  Wyjednaj mi u Boga, bym umiał za moje grzeszne życie odpokutować, odpuszczenia grzechów dostąpić, a potem mógł z Tobą Boga oglądać na wieki. Amen.


  O święta Rito